joi, decembrie 21, 2006

Probleme discutate la şedinţa Consiliului de conducere al ABIR din data de 15.12.2006 (extrase din procesul verbal al şedinţei)

Membrii Consiliului prezenţi :

Mircea Regneală, Adriana Szekely, Maria Drăghici, Robert Coravu, Lăcrămioara Blascioc, Elena Pohodnicaru, Angela Repanovici, Valentina Lupu, Octavian Lohon, Luminiţa Miron, Ivona Olariu, Ovidiu Călugărescu, Maria Colătău

Au absentat următorii membri ai Consiliului: Crina Mihăilescu, Ioana Robu, Doina Ostafe, Gilda Drăgănescu

Şedinţa Consiliului a fost deschisă de domnul preşedinte Mircea Regneală, care le-a cerut membrilor Consiliului să prezinte acţiunile importante din ultimul timp din filialele ABIR.

Dna Valentina Lupu a informat despre participarea la un curs de formare continuă a bibliotecarilor, curs organizat de Inspectoratul Şcolar Prahova cu formatori de la Cluj şi de la Timişoara, un program pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării vrea sa-l extindă şi în alte judeţe.

D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia financiară a Asociaţiei - patrimoniul financiar existent şi cheltuielile importante (copertele Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cheltuielile cu tipărirea celor trei titluri noi apărute în colecţia ABIR, precum şi costurile Conferinţei de la Timişoara). A fost adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului starea achitării cotizaţiilor pe filiale, evidenţiindu-se filialele care şi-au sporit numărul de membri, cum ar fi filiala Bucureşti care a reuşit cooptarea în asociaţie a unor bibliotecari şcolari, sau care plătesc la timp şi regulat cotizaţia, cum este cazul filialei Hunedoara. D-ra trezorier a transmis rugămintea ca atunci când se fac plăţi către ABIR prin ordine de plată sa fie menţionat scopul exact al plăţii şi filiala pentru care se plăteşte.

Dl. preşedinte Mircea Regneală a menţionat faptul că, printr-un memoriu adresat Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, conducerea ABIR a solicitat clarificări privind modalitatea de aplicare, în cazul achiziţiei de publicaţii de către biblioteci, a noilor reglementări legale privind achiziţiile publice, însă răspunsul primit nu a furnizat aceste clarificări. În paralel, Comisia Naţională a Bibliotecilor, printr-un memoriu adresat Ministerului Culturii şi Cultelor, a arătat necesitatea amendării acestor reglementări, în sensul exceptării achiziţiei de publicaţii pentru biblioteci şi a formulării unor proceduri specifice.

D-na Ivona Olariu a propus publicarea lucrărilor de la Conferinţa de la Timişoara într-un volum tipărit şi nu doar punerea lor la dispoziţie online, asigurându-li-se astfel o difuzare mai largă şi printre cei care nu utilizează frecvent Internetul pentru informare. Consiliul şi-a însuşit această idee, urmând să se constituie, la sugestia d-nei Maria Drăghici, o comisie de lectură care să selecteze lucrările care merită să vadă şi lumina tiparului.

Dl. preşedinte Mircea Regneală a rugat membrii Consiliului să contribuie la cunoaşterea în teritoriu a activităţii editoriale a ABIR şi a publicaţiilor de biblioteconomie care apar în general în România.

D-na Adriana Szekely a subliniat ca este necesară îmbunătăţirea comunicării în cadrul asociaţiei, astfel încât sa apară cât mai rar întrebarea „ce face ABIR-ul pentru noi?”.

În legătură cu constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, preşedintele ABIR a reamintit celor prezenţi că atât la Conferinţa Naţională de la Petroşani (2005), cât şi la cea de la Timişoara (2006) a fost mandatat să poarte negocieri cu celelalte asociaţii de bibliotecari din România, în scopul unificării într-o singură asociaţie. După ce a făcut un scurt istoric al încercărilor de unificare a asociaţiilor profesionale, domnia sa a arătat ca ABIR şi-a demonstrat tot timpul disponibilitatea în acest sens; ABIR este şi asociaţia care a fost cea mai activă în cadrul FABR, membrii ABIR organizând seminarii dedicate, de exemplu, bibliotecilor publice sau publicând sub egida FABR lucrări de specialitate realizate tot cu contribuţia unor reprezentanţi ai bibliotecilor universitare. Tot în semn de deschidere, în Colegiul de Redacţie al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, editată de ABIR, au fost cooptaţi şi membri ai ANBPR. Ca urmare a noilor demersuri de unificare (corespondenţă, discuţii directe, prezentarea proiectului în cadrul conferinţei ANBPR de către dl. secretar general Robert Coravu), ABIDOR a respins ideea unificării, iar ANBPR a cerut un nou răgaz până la 31 decembrie 2006 pentru formularea unui răspuns oficial. În schimb, conducerea Asociaţiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României şi cea a Asociaţiei Bibliotecarilor din Academia Română au răspuns pozitiv. În plus, câteva biblioteci specializate, necuprinse în vreuna din asociaţiile existente în acest moment, precum şi un număr de biblioteci şi bibliotecari din sistemul bibliotecilor publice s-au arătat interesate să adere la o asociaţie unitară. Dl. Mircea Regneală a subliniat că apartenenţa la o asociaţie profesională sau la alta reprezintă un act de decizie individuală, fiecare bibliotecar şi bibliotecă din România având libertatea de a hotărî în acest sens.

Dl. preşedinte a informat membrii Consiliului că, în baza mandatului încredinţat de Adunarea Generală a ABIR, a procedat la consultarea prin e-mail a preşedinţilor de filiale cu privire la conţinutul proiectului de statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi la reprezentarea bibliotecilor universitare şi şcolare în noua structură. Astfel, preşedinţilor de filiale li s-a solicitat să formuleze câte două propuneri pentru funcţiile de preşedinte şi secretar al diviziunilor biblioteci universitare şi biblioteci şcolare şi ale caselor corpului didactic, persoanele propuse trebuind să fie selectate dintre actualii membri ai Consiliului de conducere al ABIR. Dl. Mircea Regneală a precizat că s-a solicitat ca persoanele propuse să fie din interiorul Consiliului deoarece acestea sunt cunoscute la nivelul întregii asociaţii şi au primit un mandat de reprezentare din partea membrilor ABIR până în anul 2007, prin rezultatul alegerilor desfăşurate la Conferinţa Naţională de la Cluj (2003). Potrivit voturilor exprimate de către 26 dintre filialele ABIR, Consiliul a confirmat următoarea conducere a celor două diviziuni: diviziunea biblioteci universitare - Angela Repanovici, preşedinte, Adriana Szekely - secretar; diviziunea biblioteci şcolare şi ale caselor corpului didactic - Valentina Lupu, preşedinte, Maria Colătău, secretar.

În final au fost citite integral mesajele electronice din datele de 14 şi 15 decembrie 2006, transmise membrilor Consiliului, respectiv apărute pe lista de discuţii BIBLOS, sub semnăturile doamnelor Doina Ostafe şi Gilda Drăganescu, membre ale Consiliului de conducere. Fiecare membru al Consiliului şi-a exprimat opinia faţă de aceste texte, după care s-a luat hotărârea, de comun acord, să se formuleze un comunicatului oficial din partea Consiliului. Textul comunicatului a fost redactat în cadrul şedinţei şi a fost semnat de către toţi membrii prezenţi, aceştia asumându-şi astfel integral conţinutul lui. Comunicatul a fost transmis prin e-mail pe lista de discuţii BIBLOS, precum şi tuturor membrilor Consiliului şi preşedinţilor de secţiuni în cursul aceleiaşi zile; de asemenea, el a fost publicat pe weblogul ABIR, la adresa http://abirblog.blogspot.com/2006/12/comunicat-al-consiliului-de-conducere.html.


Dl. preşedinte Mircea Regneală a urat Sărbători Fericite membrilor Consiliului şi, prin intermediul lor, tuturor membrilor ABIR.

Etichete:

vineri, decembrie 15, 2006

Comunicat al Consiliului de conducere al ABIR

Consiliul de conducere al ABIR, reunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2006, a luat în discuţie mesajele electronice transmise de doamnele Doina Ostafe şi Gilda Drăgănescu, membre ale Consiliului, în zilele de 14.12. şi 15.12.2006.

Consiliul de conducere îşi manifestă în mod public dezaprobarea faţă de felul în care doamnele Ostafe şi Drăgănescu au înţeles să-şi comunice opiniile faţă de anumite acţiuni ale conducerii asociaţiei. În special gestul doamnei Gilda Drăgănescu de a răspunde pe lista de discuţii Biblos la un mesaj adresat de doamna Doina Ostafe exclusiv membrilor Consiliului nu face decât să aducă prejudicii imaginii asociaţiei noastre. Reamintim colegelor noastre că, indiferent de nemulţumirile lor, soluţia potrivită era de a fi prezente la şedinţa de astăzi a Consiliului, unde puteau să ridice problemele care le preocupă şi să le discute cu ceilalţi colegi.

Suntem consternaţi de limbajul vulgar şi jignitor utilizat de doamna Gilda Drăgănescu, surprinzător pentru o persoană care pretinde că face parte din categoria intelectualilor.

Pentru buna informare a membrilor ABIR şi a celorlalţi membri ai comunităţii bibliotecare din România, Consiliul de conducere aduce la cunoştinţă următoarele:

- În anul 2003, membrii asociaţiei noastre au fost consultaţi, prin intermediul unor adrese trimise preşedinţilor de filiale, cu privire la propunerea de unificare a asociaţiilor de bibliotecari din România; voturile exprimate au fost în marea lor majoritate în favoarea unificării.

- Atât la Conferinţa Naţională de la Petroşani (2005), cât şi la Conferinţa Naţională de la Timişoara (2006), Adunarea Generală a Asociaţiei şi-a manifestat acordul faţă ideea unificării, mandatându-l pe preşedintele ABIR să întreprindă demersurile necesare în această direcţie. Preşedintele urma să dea raportul membrilor Consiliului cu privire la demersurile întreprinse la proxima şedinţă a Consiliului de conducere (e surprinzător că doamna Ostafe nu ştie de câte ori se reuneşte, conform statutului, Consiliul ABIR, mai ales că dânsa a ţinut să sublinieze că trebuie să dea seama în faţa celor care au ales-o de activitatea proprie).

- Printr-un mesaj electronic transmis preşedinţilor de filiale în data de 30 noiembrie 2006 şi reluat în mai multe rânduri din cauza lipsei de răspuns, li s-a comunicat acestora proiectul de statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, în vederea comunicării de observaţii, şi li s-a solicitat să facă propuneri pentru conducerea diviziunilor biblioteci şcolare şi biblioteci universitare, structuri prevăzute în statut. Preşedinţii de filiale trebuia să se consulte cu membrii filialelor în privinţa propunerilor pe care urmau să le înainteze. S-a solicitat ca persoanele propuse să fie din interiorul Consiliului, considerându-se că acestea sunt cunoscute la nivelul întregii asociaţii şi au primit oricum un mandat de reprezentare din partea membrilor ABIR până în anul 2007, prin rezultatul alegerilor desfăşurate la Conferinţa Naţională de la Cluj (2003). Din motive obiective, legate, între altele, de conexiunea Internet a anumitor preşedinţi de filiale - fapt care poate fi confirmat de aceştia -, unii dintre ei au citit acest mesaj cu puţin timp înaintea şedinţei de Consiliu care s-a desfăşurat astăzi, membrii Consiliului hotărând din această cauză să ia în considerare şi voturile transmise după data limită de 5 decembrie. Rezultatul acestor demersuri a fost comunicat membrilor Consiliului de conducere în cadrul şedinţei de astăzi, fiind validat de aceştia, şi urmează a fi făcut public prin mijloacele de informare ale Asociaţiei.

Membrii Consiliului se disociază de afirmaţiile defăimătoare la adresa activităţii ABIR cuprinse în mesajele doamnelor Ostafe şi Drăgănescu şi îi invită pe cei care încă îşi mai pun întrebări de genul „Ce face ABIR-ul pentru noi?” să consulte pagina de Web a asociaţiei şi weblogul ABIR, la adresele cunoscute: http://www.bcut.ro/abir, http://abirblog.blogspot.com, unde considerăm că pot găsi răspunsurile potrivite.

Semnează membrii Consiliului de conducere al ABIR prezenţi la şedinţă: Mircea Regneală, Robert Coravu, Adriana Szekely, Maria Drăghici, Lăcrămioara Blascioc, Angela Repanovici, Maria Colătău, Luminiţa Miron, Ovidiu Călugărescu, Valentina Lupu, Elena Pohodnicaru, Ivona Olariu, Octavian Lohon

Bucureşti, 15.12.2006

Etichete: ,

vineri, decembrie 08, 2006

O noua biblioteca digitala

Microsoft a lansat o bibliotecă digitală on-line

Microsoft a lansat, ieri, în Statele Unite, o bibliotecă digitală on-line, Live Search Books, care va concura cu proiectul controversat al portalului Google de a face disponibilă on-line întreaga literatură universală, transmite AFP. Este un serviciu-test care va cuprinde zeci de mii de cărţi din domeniul public şi juridic, printre care şi cărţile puse la dispoziţie de British Library şi de universităţile din Toronto şi California. În august, Google [sic - e vorba de Microsoft - n.n.] a anunţat că a încheiat un acord cu Universitatea din California pentru a face disponibil on-line conţinutul bibliotecilor acestei instituţii, care constituie unul dintre fondurile de carte cele mai importante din lume. În cazul cărţilor protejate de drepturi de autor, utilizatorul poate găsi informaţii care se limitează doar la autor, titlul cărţii căutate şi câteva idei ale acesteia, precum şi informaţii despre locurile de unde poate procura sau împrumuta volumul. (Mediafax)
(Stire preluata din Adevarul, 8 dec. 2006 - http://www.adevarulonline.ro/2006-12-08/Magazin/microsoft-a-lansat-o-biblioteca-digitala-on-line_209891.html)
Detalii: http://publisher.live.com/
Accesare: http://books.live.com/

Etichete:

eXTReMe Tracker